مشاوره تبلیغاتی

 

• تدوین برنامه‌های تبلیغات سالیانه

• مدیریت و انتخاب رسانه‌های تبلیغاتی

• ایده‌پردازی و ایجاد ارتباط تصویری (ساکن و پویا) با مصرف‌کننده خدمات و محصولات

• طراحی و اجرای کمپین‌های عکاسی

• تدوین کمپین‌های تبلیغات محیطی

• ارائه نوین‌ترین شیوه‌های تبلیغات اسپانسری

• برندینگ

• سمپلینگ